Procedureaanvraag

 Procedure ondersteuning bij het vinden van werk

1.   U hebt zich digitaal gemeld bij het UWV WERKbedrijf met het verzoek om ondersteuning bij
het  vinden van werk (www.werk.nl).
2.   Het WERKbedrijf schrijft u in als werkzoekende. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u altijd ingeschreven staat en dat uw inschrijving op  tijd wordt verlengd.
3.   Daarnaast  moet u zich bij de gemeente melden, dit kan alleen als u geen uitkering ontvangt. U krijgt een uitnodiging van uw contactpersoon of van de werkmakelaar van Sociale Zaken. Deze voert met u diverse gesprekken over uw mogelijkheden en wensen naar werk. Ook wat niet meer mogelijk is, komt aan de orde.
Ontvangt u een uitkering van de gemeente dan biedt de gemeente u, in principe, automatisch begeleiding naar werk aan.
4.   Uw contactpersoon of de werkmakelaar van Sociale Zaken laat een  Trajectovereenkomst (Plan van Aanpak) opstellen, waarin de afspraken en het stappenplan zijn vastgelegd.
Zowel u als de gemeente ondertekenen deze overeenkomst. U krijgt een exemplaar voor uw  eigen administratie.
5.   De gemeente voert het plan( in principe) niet zelf uit, maar kan opdracht geven aan een  reïntegratiebedrijf dat de diverse fasen van het plan met u doorloopt. Dit inhoudelijke plan ondertekent u samen met het reïntegratiebedrijf en de gemeente. Het reïntegratiebedrijf voert bijvoorbeeld gesprekken met u, verzorgt een sollicitatietraining of een beroepsgerichte scholing voor u.
6.   De gemeente houdt op de achtergrond de regie; zij controleert of alle afspraken nagekomen worden en het traject soepel verloopt. Gedurende het traject vraagt uw contactpersoon u regelmatig of alles naar wens verloopt.
7.   Na afloop van het traject is hopelijk het resultaat, werk! Uw contactpersoon sluit uw dossier.  Als het afgesproken doel niet bereikt is, blijft u in gesprek met uw contactpersoon van de gemeente en kunnen zo nodig andere keuzes worden gemaakt. 

Procedure bij aanvraag uitkering

1.  Nadat u zich als werkzoekende hebt ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf moet u zich melden voor een uitkering bij de front-office van Sociale Zaken, dit kan ook telefonisch.
2.  Na deze melding ontvangt u een rooster overzicht voor het volgen van een aantal(verplichte)  workshops. Tijdens deze workshops krijgt u uitleg over de Participatiewet, uw rechten en uw  plichten, uw arbeids- en sollicitatieverplichtingen etc. Ook krijgt u een zogenaamde LDC code mee en uitleg van dit traject. Dit traject moet u op een computer volledig doorlopen.
Na het volgen van de workshops ontvangt u een uitnodiging tezamen met de aanvraagformulieren voor het intakegesprek.
3.  U dient zelf het aanvraagformulier in te vullen en alle benodigde gegevens mee te nemen. Hebt u problemen met het invullen van deze formulieren dan kunt u zich wenden tot Sociale Raadslieden die u hierbij kunnen helpen.
Na ontvangst zal uw contactpersoon de aanvraag zo snel mogelijk afhandelen, van een advies voorzien en voorleggen aan de  kwaliteitsmedewerker. Bij een compleet  overgedragen aanvraag kan uw aanvraag vervolgens afgewerkt worden.
Bij vragen over uw aanvraag kunnen wij thuis bij u op bezoek komen of wordt u  opnieuw uitgenodigd om op het gemeentehuis langs te komen en aanvullende informatie te verstrekken of bewijsstukken mee te nemen.
Hebt u niet alle bewijsstukken bij u dan krijgt u de gelegenheid om uw verzuim te herstellen. Wij noemen dit een hersteltermijn. Krijgen wij geen bewijsstukken van u dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
4 . De kwaliteitsmedewerker toetst uw aanvraag aan de wet en constateert hij geen belemmeringen dan wordt een besluit genomen op uw aanvraag.
U krijgt het besluit schriftelijk, in 2voud, toegezonden. 1 exemplaar moet u voor gezien ondertekenen en terugzenden. Dit exemplaar wordt in uw uitkeringsdossier opgeborgen.
5.  Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de uitkeringsadministratie die de hoogte van uw uitkering berekent en betaalt na ontvangst van de ingevulde en ondertekende rofje ( = rechtmatigheidsonderzoeksformulier). Dit formulier moet op de aangegeven datum bij ons binnen zijn. Levert u dit formulier niet op tijd bij ons in dan kan uw uitkering niet aan u worden uitbetaald.

Voor deze gehele procedure - vanaf het indienen van de aanvraag tot het verzenden van het toekenningsbesluit - heeft de gemeente (maximaal) 8 weken de tijd gekregen, dit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze periode kan verlengd of opgeschort worden als de gemeente ontbrekende gegevens moet opvragen die van belang zijn voor de toekenning van de uitkering.
Het is dus in uw belang dat u alert reageert op verzoeken om informatie.